معرفی اجمالی یک شخصیت به صورت تصادفی

نام : rob lucci | راب لوچی

جناح : World Government

وابستگی : CP0

سِمَت : قاتل

سن : 30 سال

228روز به تولد راب لوچی باقی مانده

راب لوچی در تاریخ 1494/6/2 به دنیا آمده

جدیدترین تصاویر این شخصیت که به صورت عمومی در سایت منتشر شده
1023x761
لوفی و راب لوچی

جدیدترین شخصیت های اضافه شده در سایت

0

تعداد اعضا

0

تعداد شخصیت ها

0

تعداد تصاویر