معرفی اجمالی یک شخصیت به صورت تصادفی

نام : dalton | دالتون

جناح : Royalty

وابستگی : پادشاهی ساکورا

سِمَت : پادشاه

سن : 35 سال

294روز به تولد دالتون باقی مانده

دالتون در تاریخ 1489/6/10 به دنیا آمده

جدیدترین شخصیت های اضافه شده در سایت

0

تعداد اعضا

0

تعداد شخصیت ها

0

تعداد تصاویر