آمار آرک های وان پیس

نام آرک
Romance Dawn
3 قسمت
72 دقیقه
0.34 (%)
نام آرک
Orange Town
5 قسمت
120 دقیقه
0.56 (%)
نام آرک
Syrup Village
10 قسمت
240 دقیقه
1.12 (%)
نام آرک
Baratie
12 قسمت
288 دقیقه
1.35 (%)
نام آرک
Arlong Park
15 قسمت
360 دقیقه
1.68 (%)
نام آرک
Buggy Side Story
2 قسمت
48 دقیقه
0.22 (%)
نام آرک
Loguetown
6 قسمت
144 دقیقه
0.67 (%)
نام آرک
Warship Island
8 قسمت
192 دقیقه
0.9 (%)
نام آرک
Reverse Mountain
2 قسمت
48 دقیقه
0.22 (%)
نام آرک
Whiskey Peak
4 قسمت
96 دقیقه
0.45 (%)
نام آرک
Koby and Helmeppo
2 قسمت
48 دقیقه
0.22 (%)
نام آرک
Little Garden
8 قسمت
192 دقیقه
0.9 (%)
نام آرک
Drum Island
14 قسمت
336 دقیقه
1.57 (%)
نام آرک
Alabasta
39 قسمت
936 دقیقه
4.37 (%)
نام آرک
Post-Alabasta
5 قسمت
120 دقیقه
0.56 (%)
نام آرک
Goat Island
3 قسمت
72 دقیقه
0.34 (%)
نام آرک
Ruluka Island
5 قسمت
120 دقیقه
0.56 (%)
نام آرک
Jaya
9 قسمت
216 دقیقه
1.01 (%)
نام آرک
Skypiea
43 قسمت
1032 دقیقه
4.82 (%)
نام آرک
G-8
11 قسمت
264 دقیقه
1.23 (%)
نام آرک
Long Ring Long Land
15 قسمت
360 دقیقه
1.68 (%)
نام آرک
Ocean's Dream
5 قسمت
120 دقیقه
0.56 (%)
نام آرک
Foxy's Return
2 قسمت
48 دقیقه
0.22 (%)
نام آرک
Water 7
35 قسمت
840 دقیقه
3.92 (%)
نام آرک
Enies Lobby
49 قسمت
1176 دقیقه
5.49 (%)
نام آرک
Post-Enies Lobby
13 قسمت
312 دقیقه
1.46 (%)
نام آرک
Ice Hunter
11 قسمت
264 دقیقه
1.23 (%)
نام آرک
Thriller Bark
45 قسمت
1080 دقیقه
5.04 (%)
نام آرک
Spa Island
3 قسمت
72 دقیقه
0.34 (%)
نام آرک
Sabaody Archipelago
21 قسمت
504 دقیقه
2.35 (%)
نام آرک
Special Historical
2 قسمت
48 دقیقه
0.22 (%)
نام آرک
Amazon Lily
14 قسمت
336 دقیقه
1.57 (%)
نام آرک
Impel Down
31 قسمت
744 دقیقه
3.48 (%)
نام آرک
Little East Blue
4 قسمت
96 دقیقه
0.45 (%)
نام آرک
Marineford
33 قسمت
792 دقیقه
3.7 (%)
نام آرک
Post-War
27 قسمت
648 دقیقه
3.03 (%)
نام آرک
Return to Sabaody
6 قسمت
144 دقیقه
0.67 (%)
نام آرک
Fishman Island
52 قسمت
1248 دقیقه
5.83 (%)
نام آرک
Z's Ambition
4 قسمت
96 دقیقه
0.45 (%)
نام آرک
Punk Hazard
47 قسمت
1128 دقیقه
5.27 (%)
نام آرک
Caesar Retrieval
3 قسمت
72 دقیقه
0.34 (%)
نام آرک
Dressrosa
118 قسمت
2832 دقیقه
13.23 (%)
نام آرک
Silver Mine
4 قسمت
96 دقیقه
0.45 (%)
نام آرک
Zou
29 قسمت
696 دقیقه
3.25 (%)
نام آرک
Marine Rookie
3 قسمت
72 دقیقه
0.34 (%)
نام آرک
Whole Cake Island
95 قسمت
2280 دقیقه
10.65 (%)
نام آرک
Levely
12 قسمت
288 دقیقه
1.35 (%)
نام آرک
Wano Country
3 قسمت
72 دقیقه
0.34 (%)
مجموع قسمت ها
892
مجموع دقایق
21408
مجموع درصد
(100%)