تونی تونی چوپار
تونی تونی چوپار
دکتر
دزدان دریایی کلاه حصیری
جایزه
100
صد بِلی
مشخصات
کرو
کرو
کاپیتان
دزدان دریایی گربه سیاه
جایزه
16,000,000
شانزده میلیون بِلی
مشخصات
لاکوبا
لاکوبا
کاپیتان
جایزه
17,000,000
هفده میلیون بِلی
مشخصات
آرلونگ
آرلونگ
کاپیتان
دزدان دریایی آرلونگ
جایزه
20,000,000
بیست میلیون بِلی
مشخصات
دمارو بلک
دمارو بلک
کاپیتان
دزدان دریایی کلاه حصیری قلابی
جایزه
26,000,000
بیست و شش میلیون بِلی
مشخصات
ماریانه
ماریانه
گرداننده کافه
کافه عنکبوت
جایزه
29,000,000
بیست و نه میلیون بِلی
مشخصات
شوجو
شوجو
کاپیتان
متحد سارویاما
جایزه
36,000,000
سی و شش میلیون بِلی
مشخصات
سنیور صورتی
سنیور صورتی
دزدان دریایی دونکیشوت
جایزه
58,000,000
پنجاه و هشت میلیون بِلی
مشخصات
نامی
نامی
مسیریاب
دزدان دریایی کلاه حصیری
جایزه
66,000,000
شصت و شش میلیون بِلی
مشخصات
داز بونز
داز بونز
افسر ارشد
Baroque Works
جایزه
75,000,000
هفتاد و پنج میلیون بِلی
مشخصات
بوآ هانکوک
بوآ هانکوک
ملکه
شیچیبوکای
جایزه
80,000,000
هشتاد میلیون بِلی
مشخصات
بروک
بروک
موزیسین
دزدان دریایی کلاه حصیری
جایزه
83,000,000
هشتاد و سه میلیون بِلی
مشخصات
فرانکی
فرانکی
کشتی ساز
دزدان دریایی کلاه حصیری
جایزه
94,000,000
نود و چهار میلیون بِلی
مشخصات
راک استار
راک استار
دزدان دریایی مو قرمز
جایزه
94,000,000
نود و چهار میلیون بِلی
مشخصات
دیامانته
دیامانته
مدیر اجرایی
دزدان دریایی دونکیشوت
جایزه
99,000,000
نود و نه میلیون بِلی
مشخصات
نیکو روبین
نیکو روبین
جاسوس
دزدان دریایی کلاه حصیری
جایزه
130,000,000
صد و سی میلیون بِلی
مشخصات
کوریبو
کوریبو
کاپیتان
دزدان دریایی کاریبو
جایزه
190,000,000
صد و نود میلیون بِلی
مشخصات
اسوپ
اسوپ
تک تیرانداز
دزدان دریایی کلاه حصیری
جایزه
200,000,000
دویست میلیون بِلی
مشخصات
رورونوآ زورو
رورونوآ زورو
شمشیرزن
دزدان دریایی کلاه حصیری
جایزه
320,000,000
سیصد و بیست میلیون بِلی
مشخصات
وینسموک سانجی
وینسموک سانجی
آشپز
دزدان دریایی کلاه حصیری
جایزه
330,000,000
سیصد و سی میلیون بِلی
مشخصات
تاماگو
تاماگو
دلال
دزدان دریایی بیگ مام
جایزه
429,000,000
چهارصد و بیست و نه میلیون بِلی
مشخصات
شارلوت لین لین
شارلوت لین لین
ملکه
دزدان دریایی بیگ مام
جایزه
500,000,000
پانصد میلیون بِلی
مشخصات
لوفی
لوفی
کاپیتان
دزدان دریایی کلاه حصیری
جایزه
1,500,000,000
یک بیلیون و پانصد میلیون بِلی
مشخصات