لوفی
لوفی
کاپیتان
دزدان دریایی کلاه حصیری
دیداری :
زرهی :
پادشاهی :
مشخصات
رورونوآ زورو
رورونوآ زورو
شمشیرزن
دزدان دریایی کلاه حصیری
دیداری :
زرهی :
پادشاهی :
مشخصات
وینسموک سانجی
وینسموک سانجی
آشپز
دزدان دریایی کلاه حصیری
دیداری :
زرهی :
پادشاهی :
مشخصات
اسوپ
اسوپ
تک تیرانداز
دزدان دریایی کلاه حصیری
دیداری :
زرهی :
پادشاهی :
مشخصات
شارلوت لین لین
شارلوت لین لین
ملکه
دزدان دریایی بیگ مام
دیداری :
زرهی :
پادشاهی :
مشخصات
مونکی دی گارپ
مونکی دی گارپ
معاون ادمیرال
نیروی دریایی
دیداری :
زرهی :
پادشاهی :
مشخصات
سنگوکو
سنگوکو
فرمانده کل ادمیرال ها
مارین
دیداری :
زرهی :
پادشاهی :
مشخصات
کوبی
کوبی
کاپیتان
مارین
دیداری :
زرهی :
پادشاهی :
مشخصات
ریلی
ریلی
مدیر مکانیک
دیداری :
زرهی :
پادشاهی :
مشخصات
تاماگو
تاماگو
دلال
دزدان دریایی بیگ مام
دیداری :
زرهی :
پادشاهی :
مشخصات
دیامانته
دیامانته
مدیر اجرایی
دزدان دریایی دونکیشوت
دیداری :
زرهی :
پادشاهی :
مشخصات
راب لوچی
راب لوچی
قاتل
CP0
دیداری :
زرهی :
پادشاهی :
مشخصات
بوآ هانکوک
بوآ هانکوک
ملکه
شیچیبوکای
دیداری :
زرهی :
پادشاهی :
مشخصات