لوفی
لوفی
gomu gomu no mi
gum-gum fruit
کلاس میوه
Paramecia
زیر کلاس
Regular Paramecia
بیداری
خیر
وضعیت
استفاده شده
مشخصات
تونی تونی چوپار
تونی تونی چوپار
hito hito no mi
human-human fruit
کلاس میوه
Zoan
زیر کلاس
Regular Zoan
بیداری
خیر
وضعیت
استفاده شده
مشخصات
نیکو روبین
نیکو روبین
hana hana no mi
hana-hana fruit
کلاس میوه
Paramecia
زیر کلاس
Regular Paramecia
بیداری
خیر
وضعیت
استفاده شده
مشخصات
بروک
بروک
yomi yomi no mi
revive-revive fruit
کلاس میوه
Paramecia
زیر کلاس
Regular Paramecia
بیداری
خیر
وضعیت
استفاده شده
مشخصات
شارلوت لین لین
شارلوت لین لین
soru soru no mi
soul-soul fruit
کلاس میوه
Paramecia
زیر کلاس
Regular Paramecia
بیداری
خیر
وضعیت
استفاده شده
مشخصات
فانک فرید
فانک فرید
zou zou no mi
elephant-elephant fruit
کلاس میوه
Zoan
زیر کلاس
Regular Zoan
بیداری
خیر
وضعیت
استفاده شده
مشخصات
ویولا
ویولا
giro giro no mi
glare-glare fruit
کلاس میوه
Paramecia
زیر کلاس
Regular Paramecia
بیداری
خیر
وضعیت
استفاده شده
مشخصات
سنگوکو
سنگوکو
hito hito no mi
human-human fruit daibutsu model
کلاس میوه
Zoan
زیر کلاس
Mythical Zoan
بیداری
خیر
وضعیت
استفاده شده
مشخصات
تاماگو
تاماگو
tama tama no mi
egg-egg fruit
کلاس میوه
Undetermined Class
زیر کلاس
undetermined
بیداری
خیر
وضعیت
استفاده شده
مشخصات
بیبی 5
بیبی 5
buki buki no mi
arms-arms fruit
کلاس میوه
Paramecia
زیر کلاس
Regular Paramecia
بیداری
خیر
وضعیت
استفاده شده
مشخصات
کاترین دوان
کاترین دوان
inu inu no mi
dog-dog fruit
کلاس میوه
Zoan
زیر کلاس
Mythical Zoan
بیداری
خیر
وضعیت
استفاده شده
مشخصات
دیامانته
دیامانته
hira hira no mi
ripple-ripple fruit
کلاس میوه
Paramecia
زیر کلاس
Regular Paramecia
بیداری
خیر
وضعیت
استفاده شده
مشخصات
راب لوچی
راب لوچی
neko neko no mi model leopard
cat-cat fruit leopard model
کلاس میوه
Zoan
زیر کلاس
Carnivorous Zoan
بیداری
خیر
وضعیت
استفاده شده
مشخصات
پرونا
پرونا
horo horo no mi
hollow-hollow fruit
کلاس میوه
Paramecia
زیر کلاس
Regular Paramecia
بیداری
خیر
وضعیت
استفاده شده
مشخصات
دالتون
دالتون
ushi ushi no mi, model: bison
ox-ox fruit
کلاس میوه
Zoan
زیر کلاس
Regular Zoan
بیداری
خیر
وضعیت
استفاده شده
مشخصات
سنیور صورتی
سنیور صورتی
sui sui no mi
swim-swim fruit
کلاس میوه
Paramecia
زیر کلاس
Regular Paramecia
بیداری
خیر
وضعیت
استفاده شده
مشخصات
داز بونز
داز بونز
supa supa no mi
dice-dice fruit
کلاس میوه
Paramecia
زیر کلاس
Regular Paramecia
بیداری
خیر
وضعیت
استفاده شده
مشخصات
بوآ هانکوک
بوآ هانکوک
mero mero no mi
love-love fruit
کلاس میوه
Paramecia
زیر کلاس
Regular Paramecia
بیداری
خیر
وضعیت
استفاده شده
مشخصات